Hantering av personuppgifter

Falkenbergs Båtsällskap är en allmännyttig ideell förening med säte i Falkenberg. Vi är måna om dina personuppgifter och hanterar dem enligt den nya dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om det här.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn eller personnummer men även din fastighetsbeteckning eller ditt telefonnummer. Om du är med på bild eller film och det är tydligt att personen är du, då är det också en typ av personuppgift.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, till exempel för att skicka nyhetsbrev med information om vad som händer i Falkenberg. Vid insamling av information ser vi alltid till att ha ditt medgivande eller stöd av ett av de lagliga krav som finns i dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats.

I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter efter att vi bett om samtycke från dig och får på så sätt stöd för att behandla dina personuppgifter.

Det kan också vara med stöd av ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning, som till exempel bokföringslagen eller skattelagen.

Behandling av personuppgifter
”Behandla” är ett brett begrepp. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Destination Falkenberg behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är tillgängliga för dem som behöver uppgifterna för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt föreningen.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till den som begär ut allmänna handlingar. Detta gör vi med stöd av tryckfrihetsförordningens 2 kapitel.

I vissa fall låter vi ett personuppgiftsbiträde hantera dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde kan vara till exempel en systemleverantör som behöver tillgång till våra system vid support. Biträdet behandlar dina uppgifter på samma villkor som vi på Falkenbergs Båtsällskap.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till något annat än till det ursprungliga syftet utan att först informera dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Styrelse ansvarar för de ärenden som faller inom bolagets verksamhetsområde. När Falkenbergs Båtsällskap har registrerat dina personuppgifter ansvarar föreningens styrelse för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter när:

Du ger information till oss och vi samlar in information om dig när du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss, anmäler ett nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

I vissa fall behöver vi samla in dina personuppgifter för att utföra åtaganden som krävs enligt lag. Det innebär att vi samlar in uppgifter från exempelvis folkbokförings­registret hos Skatteverket.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna handlingar i tryckfrihets­förordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in.

Dina rättigheter
I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Kontakt:
E-post: webadmin@falkenbergs-batsallskap.se
Tel: 0346-84124

Även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, som att uppfylla andra lagar, vilka vi är skyldiga att följa. Den som anser att ett företag bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen.

Om du tycker att vi bryter mot reglerna
Om du anser att Falkenbergs Båtsällskap bryter mot reglerna för personuppgifts­behandling kontaktar du i första hand styrelsen via: fbgbs1@gmail.com

Om du efter kontakt med föreningen fortfarande tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen. Du når Datainspektionen på telefon 08-657 61 00.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg