Båtplatsansvariga

Tom Bengtsson

076-855 23 62

Leif Mårtensson

076-141 72 35

Båtplatsansvarig för sommar- och vinterplatsuppställningarna.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor angående båtplatser.

Det sker hela tider förändringar i tilldelningen av båtplatser. Båtar säljs och avyttras, så läget förändras ständigt. Under säsongen är det ca. 20-30 båtplatser som byter ägare och nya båtägare får möjligheten till plats. I dagsläget har vi kö, men det kan snabbt ändra sig.

Bli medlem och ansök om båtplats, så tar vi och behandlar ansökan i tur och ordning.

Välkomna!

Båtplatsregler

Antagna av Styrelsen 2016 02 15

1. Båtstorlek

Klubbens bryggor är avsedda för förtöjning av fritisbåtar.

2. Kösystem

Kölista tillämpas för såväl nya båtplatser som vid byte av båtplats. Byte av båtplats ger förtur i kön. Klubben förbehåller sig rätten att fördela och eventuellt omfördela båtplatser så att dessa utnyttjas på effektivaste sätt.

3. Förtöjning

Endast fullt sjövärdiga och ansvarsförsäkrade båtar får förtöja vid klubbens bryggor. Fendrar skall alltid läggas ut.  Förtöjningsgods skall alltid vara dimensionerade för att tåla hårt väder.

4. Avgifter

Båtplatsavgifterna beslutas på årsmötet. Avgiften debiteras 1.3 och skall vara betald senast 31.3 och avser perioden 1.4 till 15.11. Betalas inte avgiften i rätt tid förverkas rätten till båtplatsen. Båtplatsen får ej hyras ut i andra hand. Sker detta är båtplatsen förverkad. Båtplats som tillfälligt är ledig (vid semester och dylikt) används som gästplats och markeras med grön ledigskylt av båtägaren.

5. Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats skall ske till båtplatsansvarig. Så skall ske snarast när vetskap finns, dock senast den 1 mars. Om detta inte skett förutsetts att platsen skall disponeras under kommande säsong och debitering sker.

6. Sjösättning och upptagning ordnad av FBS

Tidpunkten för sjösättning och upptagning beslutas på årsmötet. Vill någon sjösätta eller ta upp båten vid annan tidpunkt får vederbörande själv ordna med detta. Alla båtar skall vara på land senast den 15 november.

7. Båtuppläggning

Båtuppläggning på klubbens markområde får endast ske på plats som anvisats av båtplatsansvarig. Vaggor och pallningsmaterial kan sommarförvaras på anvisad plats. Särskild debitering sker för sommarförvaring och fram- och återställande av vaggor och pallningsmaterial. Vaggor och pallningsmaterial skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. Överbliven vagga och pallningsmaterial som av olika skäl ej skall användas borttransporteras av båtägaren. Båtägaren skall deltaga i det gemensamma iordningsställandet efter sjösättning och inför båtupptagning. Master kan vinterförvaras på anvisad plats.

8. El-ström

Klubbens bryggor är utrustade med el-uttag. Båtägarna får utnyttja dessa för batteriladdning eller el-drivna maskiner för arbete på båten. Det är förbjudet att använda el-värmare eller andra stora el-förbrukarre. El-kablar får ej vara anslutna till el-uttagen då båten står på land, utom när arbete utföres på båten under dagtid. Om skäl finns att nyttja ström utöver vad som ovan nämnts kan en elmätare hyras av klubben och den ström som förbrukas debiteras båtägaren. Även sommarel vid brygga kan efter anmälan till båtplatsansvarig tillåtas och debiteras båtägaren.

9. Arbetsinsats

Medlem som utnyttjar klubbens båtplatser skall fullgöra en årlig personlig arbetsinsats i en omfattning som bestäms av årsmötet. Årsmötet beslutar även om påföljd för medlem som inte fullgjort sin arbetsinsats.

Arbetsinsatsen fullgörs i första hand genom deltagande vid de dagar som fastställts på årsmötet vad gäller städning och iläggning/upptagning av bommar. Arbetsinsatsen kan också fullgöras genom deltagande i jourverksamhet. Arbetsinsatsen skall dokumentras i pärm som finns i klubbhuset.

10. Klubbens ansvar

Båtsällskapet ansvarar för att bryggorna är i gott skick från tidpunkten för klubbens sjösättning till båtupptagning.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg