STADGAR

Stadgar för den allmännyttiga ideella sammanslutningen FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAP med hemort i Falkenbergs kommun. Falkenbergs båtsällskap skall verka för att ge alla människor möjlighet till att använda sällskapet bryggor och gräsytor för olika aktiviteter och umgänge i fin marin miljö. Sällskapet bildades 1969. Sällskapets standert är triangelformad. Dess emblem är på mörkblå botten en ratt, inuti vilken finnes en lutande stormast med segel, omgiven av bokstäverna F B i engelsk skrivstil, versaler. Triangelns bas skall vara 3/5 av dess höjd.

Emblemet har såsom märke för mössa eller kavaj samma proportioner och utseende som standerten.

Stadgarna är senast ändrade vid årsmötet den 23 nov 2017.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Sällskapet skall vara en allmännyttig sammanslutning av människor som är båtägare eller är intresserade av båtsport, sjöliv eller rekreation i marin miljö i dess olika former. Sällskapet skall bedriva verksamhet som innebär hållande av båtplatser, uppställningsområden, klubbstuga med förvaringsutrymmen, serviceanläggningar m.m vid Ätrans södra älvstrand. Till gagn för denna verksamhet må sällskapet bedriva gästhamnsverksamhet. Sällskapet skall självt eller tillsammans med andra föreningar även verka för att främja segelsport som den definieras av Svenska Seglarförbundet.

2 § Sammansättning

Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i sällskapet som medlemmar.

Medlem som ännu ej fyllt 18 år är juniormedlem. Övriga medlemmar är seniormedlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Sällskapet är medlem i följande organisationer :

Svenska Båtunionen

Sjöräddningssällskapet (SSRS)

4 § Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är ordinarie föreningsmöte, extra föreningsmöte och styrelse.

5 § Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller i enlighet med det sätt styrelsen beslutar.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 oktober t.o.m den 30 september.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i sällskapet att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie föreningsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster eller på två föreningsmöten – varav ett må vara ett extra föreningsmöte – med minst hälften av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av sällskapet

För upplösning av sällskapet krävs beslut av två föreningsmöten i rad med minst 3/4 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av sällskapet skall anges hur sällskapets tillgångar skall användas till bestämt ändamål som ligger i linje med sällskapets verksamhet.

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap skall efter ansökan beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskap kan vara såväl enskilt medlemskap som familjemedlemskap.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta sällskapets ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att denne har försummat att betala av sällskapet beslutade avgifter, motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tio dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning skall fattas av sällskapets styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om sällskapets angelägenheter,

• skall följa sällskapets stadgar och beslut som fattats av sällskapets organ samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

• har inte rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet,

• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av sällskapet.

FÖRENINGSMÖTEN

14 § Tidpunkt, kallelse

Ordinarie föreningsmötet, som är sällskapets högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till ordinarie föreningsmötet med valberedningens förslag skall av styrelsen senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna.

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av sällskapet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga i klubbhuset för medlemmarna senast sju dagar före ordinarie föreningsmötet.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av ordinarie föreningsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av ordinarie föreningsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsmötet. Styrelsen skall till ordinarie föreningsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på ord föreningsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under året fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på ordinarie föreningsmötet.

17 § Beslutförhet

Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av sällskapet.

20 § Ärenden vid ordinarie föreningsmötet

Vid ordinarie föreningsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter som berör medlemmarna.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) sällskapets ordförande eller vice ordförande för en tid av 2 år, dock ej samma år.

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter får ej delta i detta val.

e) minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om sektioner och om val av medlemmar i sektionerna inklusive sektionsansvarig för en tid av två år.

13 Fastställande av tider för sjösättning och upptagning samt andra väsentliga aktiviteter.

14 Fastställande av arbetsinsatsens storlek för båtplatsinnehavare och avgiften vid utebliven arbetsinsats

15 Eventuella ersättningar till funktionärer.

16 Övriga frågor

21 § Extra föreningsmöte och vårmöte.

Utöver ordinarie föreningsmöte hålls ett möte av informationskaraktär en gång årligen före mars månads utgång (vårmöte).

Styrelsen kan därutöver kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av sällskapets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet . Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra föreningsmöte som styrelsen varit skyldig att kalla till får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av valberedningsordförande och övriga ledamöter valda av ordinarie föreningsmötet. Valberedningen skall senast 5 veckor före ordinarie föreningsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets räkenskaper, ordinarie föreningsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Sällskapets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före ordinarie föreningsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före ordinarie föreningsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig: vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder den suppleant som varit vald längst. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande ordinarie föreningsmöte.

25 § Styrelsens åligganden

När ordinarie föreningsmöte inte är samlat är styrelsen sällskapets beslutande organ och ansvarar för sällskapets angelägenheter. Styrelsen skall svara för sällskapets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för sällskapet gällande lagar och bindande regler iakttas,

verkställa av föreningsmöte fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet,

ansvara för och förvalta sällskapets medel,

tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och förbereda föreningsmöte.

Ordföranden är sällskapets officiella representant. 

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att sällskapets stadgar och övriga för sällskapet bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

förbereda styrelsens sammanträden och sällskapets möten,

föra protokoll över styrelsens sammanträden,

se till att sällskapets handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att sällskapets historia dokumenteras,

om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för sällskapet.

Kassören

föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till sällskapet,

se till att sällskapet söker bidrag från stat, kommun och idrotts-organisationer m.fl,

svara för sällskapets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över sällskapets räkenskaper,

årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

se till att sällskapets skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

28 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av sällskapets ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

29 § Sektionens verksamhet

Ledningen för varje sektion utövas av en särskilt utsedd deltagare i sektionen.

Medlemmar i sektionerna väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av sällskapets ordinarie föreningsmöte.

Härutöver får sällskapets styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsledningen.

30 § Instruktion för sektionsledning.

Sällskapets styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionen har.

31 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till sällskapets skyldigheter i olika hänseenden, sällskapets ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av verksamheten.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg