Översiktlig information

Ordningsregler gällande föreninges område, utrustning och material

Antagna av styrelsen 2016 04 05

1. Inledning                                                     
Falkenbergs Båtsällskap är en ideell- allmännyttig förening för båtägare och för människor som vill idka båtsport. Sällskapet arrenderar mark och vatten på Ätrans södra sida av Falkenbergs kommun för sin verksamhet. På området upplåtes båtplatser vid bryggor och mark för vinterförvaring av medlemmarnas båtar samt sjöbodar och ställplatser för Husbilar. Vidare finns en serviceanläggning med klubbhus, förråd, mastskjul, miljöstation, servicebrygga, mastkran och Sublift. Medlemmar äger rätt att utnyttja klubbens tjänster, område och utrustning under iakttagande av klubbens stadgar och ordningsregler. Dessa ordningsregler har tillkommit för att vi skall ha ett prydligt hamnområde och för att sjösättning och upptagning skall kunna ske så smidigt som möjligt och att klubbens kostnader för drift- och skötsel av verksamheten skall kunna minimeras. Styrelsen fastställer dessa ordningsregler och äger rätt att medge undantag från dem. Som medlen i Falkenbergs Båtsällskap tar jag del av föreningens beslutade miljöpolicy och åtar mig att följa de rutiner, anvisningar och rekommendationer föreningen har för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet.
 
2. Allmänna ordningsregler
Båtägare skall vid all trafik inom Falkenbergs Hamns område iakttaga hamnens hastighetsföreskrifter med en maximal hastighet av högst 5 knop samt i övrigt visa varsamhet och underlätta för den kommersiella trafiken. Inom området skall ordning iakttagas så att det ger ett prydligt och välvårdat intryck. Båtägare/medlem som på ett eller annat sätt utnyttjar klubbens hamnområde, utrustning eller materiel är skyldig att respektera de särskilda föreskrifter som styrelsen från fall till fall kan komma att utfärda. Varje båtägare skall efter utfört arbete utföra uppsnyggning och städning av arbetsområdet och följa gällande miljökrav. Medlem som medför barn eller hundar till området skall hålla dessa under uppsikt eftersom området är olämpligt som lekplats respektive rastplats. Båtägare ansvarar för att båtägarens gäster iakttar ordningsreglerna i tillämpliga avseenden. Öppen eld eller bortbränning av färg med öppen låga får ej förekomma inom området annat än efter särskilt tillstånd och då på särskilt anvisad plats.
 
3. Arbetsinsats
Medlem som utnyttjar klubbens båtplatser vid bryggor skall fullgöra en årlig  arbetsinsats i en omfattning som bestäms av årsmötet. Årsmötet beslutar även om påföljd för medlem som inte fullgjort sin arbetsinsats. Arbetsinsatsen fullgörs i första hand genom deltagande vid de dagar som fastställts på årsmötet vad gäller städning och iläggning/upptagning av bommar. Arbetsinsatsen kan också fullgöras genom deltagande i jourverksamhet.
Arbetsinsatsen skall dokumentras i pärm som finns i klubbhuset.
 
4. Avgifter
Alla avgifter till klubben skall vara betalda senast vid förfallodagen. Skulle avgift inte erläggas i rätt tid anses avtal om båtplats hävt och sällskapet äger rätt att efter tre månader på båtägarens bekostnad undanskaffa båten och båtägarens utrustning.

5. Försäkringar

Båtägare som utnyttjar klubbens hamn eller serviceanordningar som sjösättningsramp, mastkran, uppläggningsplats etc. skall ha en gällande ansvarighetsförsäkring för båten. Båtägare som utnyttjar Sub-liften för sjösättning/upptagning skall ha gällande Helförsäkring för båten.

6. Klubblokal

Klubben har ett klubbhus med kansli, samlingssal med pentry samt rum för gästhamnsverksamhet. Styrelsen har ansvar för hur klubblokalen utnyttjas. Medlemmar kan efter tillstånd få hyra lokalen för sammankomster. Husgruppen ansvarar för uthyrningen av lokalen.
Medlem kan erhålla nyckel från Båtplatsansvarig till klubbhuset mot erläggande av depositionsavgift.
Alla lokaler skall alltid vara låst och larmad när ingen vistas i lokalen. Den som sist lämnar lokalen tillser att dörrar och fönster är låsta, larmet på och belysning släckt.
Lokalen och pentryt skall lämnas i städat skick med porslin diskat, spis och diskbänk avtorkade och sopor tömda. Rökning i lokalerna är inte tillåten.

7. Hamnområdet
7.1. Låsning m.m.
Vissa bryggor är inhängnade och nås via låsta grindar.
Nycklar får kvitteras ut hos Båtplatsansvarig.

7.2. Bevakning

Medlem skall på samma sätt som i projekt för grannsamverkan medverka till att båtbrott och vandalisering kan undvikas.

7.3. Sopcontainer, spillolja och begagnade batterier

Klubben har en egen miljöstation på området. I olika avfallskärl får kastas både brännbart och icke brännbart material som härrör från båtvård. Spilloljor skall tömmas i särskilt kärl på miljöstationen. Begagnade batterier av alla slag placeras i särskilt märkt uppsamlingslåda. Olje- och bränslefilter skall placeras i särskilt kärl.
Det är förbjudet att lägga i sopor och trädgårdsavfall mm hemifrån.

7.4. Toaletter

Toaletter finns i klubbhuset.
Medlemmar som utnyttjarlokalerna skall lämna toaletten i samma skick som man önskar finna sin egen toalett därhemma. Toaletterna på utsidan öppnas med kod. Under sommarhalvåret tillhandahåller klubben även en toasug för båttoaletter och tömningsmöjligheter för Husbilar.

8. Båtplats resp uppläggningsplats
Båtägare som nyttjar sällskapets tjänster har därmed slutit avtal med sällskapet med avtalsvillkor enligt dessa ordningsregler.8.1. Berättigande till båtplats resp uppläggningsplats.
Platsantalet är begränsat och s. k. “kölista” tillämpas. Båtplats får ej hyras ut i
andra hand och kan ej överlåtas. Missbruk medför att medlem fråntas rätten till plats. Båtägare/medlem som ej skall utnyttja sin båtplats resp uppläggningsplats skall säga upp den senast 1:a mars – för bryggplats – resp 1:a september – för vinterplats. Sker uppsägning efter detta datum är båtägaren bunden till platsen ytterligare ett år och skall betala fastställda avgifter även om platsen inte utnyttjas. Byte av båt och ändrade ägandeförhållanden skall skyndsamt anmälas till sällskapet.
8.2 Regler för båtplats
Båtplats delas ut från år till år av Båtplatsansvarig med beaktande av att sällskapets intresse går före medlemmens. Platsen är således ej personlig ej ens efter flera års nyttjande. Båtplats gäller från dagen för sjösättning och som längst till den
15 november. Endast fullt sjövärdiga och ansvarsförsäkrade båtar får förtöja vid sällskapets bryggor. Fendrar skall alltid läggas ut. Förtöjningsgods skall vara dimensionerade för att tåla hårt väder.
För att markområdet innanför bryggan skall se snyggt ut skall båtplatsinnehavarna ombesörja nödvändig renhållning av området och även vid behov klippa gräs och hålla eventuella rabatter rena från ogräs.

8.3. Regler för båtuppläggningsplats

Endast medlemmar är berättigade till vinteruppställningsplats och medlem med båtplats har förtur för vinteruppläggning. Båtplatsansvarig delar ut vinterförvaringsplats till medlemmarna efter ansökan. Ingen medlem kan yrka på rätt till speciell plats vid uppläggningen. Båtplatsansvarig har, beroende på upptagningstillfälle och båtens storlek, att bestämma om uppläggningsplats. Vid upptagningen ansvarar respektive båtägare för att vagga/båt placeras enligt Båtplatsansvarigs anvisningar.
Med tanke på brandrisk och möjlighet att transportera båt från uppläggningsplats
skall tillräckligt utrymme lämnas mellan uppställningsplatserna. Brandgator med
erforderlig bredd skall finnas. Medlem med uppläggningsplats är skyldig att medverka vid arbeten som avser att iordningställa markområdet efter eventuella skador som orsakats vid uppläggning respektive bortforsling av medlemmens båt.Om båt skall vara upplagd på land under sommarhalvåret, tiden 15.5 – 15.9,
skall tillstånd sökas hos styrelsen.

8.4. Mastskjul

I mastskjulet får medlem med segelbåt som har båtplats eller vinteruppställningsplats förvara master. Före placering i mastskjulet skall spridare demonteras samt stående och löpande gods najas.
Masterna skall vara märkta med ägarens namn och adress för att få förvaras i mastskjulet.

8.5. Båttäckningar, ställningar, bockar

Varje båtägare ansvarar för att pallbockar och liknande anordningar uppfyller
rimliga säkerhetskrav. Övertäckning av båt skall arrangeras så att ingen skada sker
på annan egendom inom området.
För segelbåtar med mast på under vinteruppställningen skall extra uppallning anordnas.
Ställningar bockar m.m. skall under sommarhalvåret förvaras på avsedd plats, sammanbindas samt märkas med namn eller telefonnummer. Efter sjösättning skall uppläggningsplatsen snarast röjas upp och städas efter sjösättning. Om så ej sker finns risk att materialet och övrigt skräp borttransporteras.

8.6. El

Alla medlemmar med båt har rätt till el utan ytterligare extra kostnad för användande av handhållna maskiner samt lyse. Vid eluppvärmning för t. ex. torkning av båt invändigt, behaglig arbetstemperatur vid rustning och vid båtbygge samt vid större renoverings- och reparationsarbeten skall speciellt tillstånd sökas hos Hamnsektionen och särskild elmätare skall kopplas in. Sällskapet svarar för att elmätaren inkopplas eller att elförbrukningen kalkyleras till en viss kostnad som respektive medlem betalar extra.
Inga kablar får sitta kvar i uttagslådor vintertid utan särskilt tillstånd.
Sommarel vid bryggplats kan erhållas mot särskild avgift.
Det är (enligt gällande ellagstiftning) absolut förbjudet att göra ingrepp på
klubbens elinstallationer.

8.7. Vatten

Klubbmedlemmar har rätt till vatten för att rusta sin båt. På området finns vid bryggorna ett antal vattenposter med standardkoppling. Några ändringar får ej göras på slangkopplingar eller på uttagsposterna. Se alltid till att vattnet stängs av efter användande av vattenpost. Vid fel skall Hamnsektionen kontaktas.

9. Utrustning och materiel
9.1. Mastkran
Mastkran används på brukarnas egen risk. Respektera angiven maxlast. Brukarna skall kontrollera att inga felaktigheter finns på kranen som kan äventyra säkerheten. Om felaktigheter upptäcks skall dessa anmälas till Hamnsektionen.
Master får inte läggas upp permanent vid mastkransområdet. De skall omgående efter namnmärkning läggas på anvisad plats.
 
9.2 Sjösättningsramp
Medlem med bryggplats äger utnyttja sällskapets ramper för isättning/upptagning utan avgift. För medlemmar utan bryggplats och icke medlemmar utgår fastsälld avgift. Korttidsuppställning av trailer skall ske på anvisad plats.

10. Sjösättning och upptagning

För upptagning och sjösättning med Sublift gäller fastställda tider och bokning enligt bokningslista. Upptagning och sjösättning på annan tid debiteras extra avgift.
Dagar för sjösättning och upptagning fastställs av årsmötet. Båtägaren är skyldig att hjälpa till med sjösättning respektive upptagning av båten. Vid sjösättning respektive upptagning skall båtägaren infinna sig i tid, ha båten på anvisad plats och pallbockar, vagnar och övrigt material tillgängligt och i funktionsdugligt skick.
Medlem som önskar sjösätta eller ta upp sin båt samt ställa ut vaggor/vagnar på området på egen hand skall senast en vecka före anmäla detta till Båtplatsansvarig.
 

För sjösättning och upptag använder sig Falkenbergs Båtsällskap utav en Sub-Lift, som är mycket flexibel och smidig. Med den tar vi båtar upp till ca 40 fot och 10 ton. Skösättning och upptagning sker via ramp som Sub-Liften kör ner i och på så sätt sker det säkert och kontrollerat.

Den är också väldigt behändlig vid skador och haverier då det går fort att få upp en båt och båten kan ligga kvar i subliften vid ev mindre reperationer under säsongen.

Subliften bemannas av 6 stycken förare som kör på schema under iläggning och upptag under tiden April-Maj och Oktober-November.

De senaste åren har fler och fler medlemmar övergått till att placera båten på stöttor istället för vagnar och vaggor, vilket medför att ett lyft tar ca. 20-40 minuter. 

11.  Båtar vid bryggor.

11.1. För båtar som sjösättes vid vårt område gäller
Vid sjösättning skall man lämna sjösättningsområdet närmast kranen så fort som möjligt. Tillfällig förtöjning vid bryggor får ske enligt överenskommelse med Båtplatsansvarig. Medlem som inte har bryggplats får ligga vid ledig bryggplats maximalt två veckor före upptagning respektive två veckor efter sjösättning. För denna tid debiteras enligt av sällskapet fastställda avgifter. Tillstånd skall då inhämtas hos Båtplatsansvarig.

11.2. Märkning av båt

Vid sjösättning respektive upptagningstillfälle samt vid tiden vid bryggan skall båt vara märkt med sällskapets dekal med båtplatsnummer. Medlem som regelmässigt utnyttjar ramp skall ha dekal på båten.

11.3. Gästhamsverksamhet

Under sommarmånaderna har klubben gästhamsverksamhet och ställplatser för Husbilar, som är av stor betydelse för sällskapets ekonomi. Båtplatsinnehavare skall vid bortovaro mer än två nätter från den egna platsen markera den med grön skylt så att den kan användas i sällskapets gästhamnsverksamhet.
 
12. Bodar.
Endast båtplatsinnehavare får hyra och arrendera mark för sjöbod.
Alla bodar skall vara enligt godkänd ritning och gällande bygglov.
För alla bodar gäller att de ej får användas till annat än sjöbod, dvs förvaring av redskap och material. Ingen fast el-installation är tillåten. Inga värmare eller öppen låga får finnas i sjöboden. Endast högst tillfälligt får förlängningssladd kopplas mellan el-skåp på bryggan och sjöboden.
För arrenderad sjöbod gäller att ägaren skall själv bekosta tillverkning/köp och uppsättning av boden. Boden skall underhållas så att ett enhetligt utseende bibehålles.

13. Båtar
13.1 Säkerhetsbåt.
Båten används som säkerhetsbåt i omedelbar anslutning till tex pågående seglarskola, i samband med kappsegling eller som säkerhetsbåt i anslutning till annan på årsmöte/styrelsemöte beslutad verksamhet, exempelvis deltagande i ”båtens dag” eller liknande. Båten används också av Hamnsektionen i samband med reparationer/underhåll. Vidare kan/ska båten användas för räddande och säkerhetsfrämjande ”uppdrag”. Båtarna är ej till för uthyrning eller privat bruk.
 
14. Regelbrott
Bryter båtägaren på ett allvarligt sätt mot dessa regler är båtsällskapet berättigat till att med omedelbar verkan häva avtalet om upplåtelse av plats och på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som kan vara påkallade på grund av det inträffade.
Fråga om medlemskap prövas i enlighet med bestämmelser i stadgarna.
 
Drogpolicy för Falkenbergs Båtsällskap
Syfte:
Båtsällskap är en ideell- och allmännyttig förening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och god social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i idrott och god kamratskap. Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där sällskapets gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för alla i sällskapet.Förhållningssätt TOBAK:
Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.
Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak i sällskapets organiserade aktiviteter.
Om vi skulle upptäcka att våra ungdomar under 18 år använt tobak gör vi på följande sätt:
• Samtal med den berörde och kontakt med föräldrarna.
Ansvaret att dessa regler följs är: ungdomarnas, föräldrarna och ledarnas.Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna. Under sällskapets organiserade aktiviteter tillsammans med ungdomar bör ledare avstå från att använda tobak.Förhållningssätt ALKOHOL: Åldersgräns 18 år för köp av folköl och 20 år för köp på systembolag, Vi tillåter Ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:• Samtal med den berörde och kontakt med föräldrarna
• Vid misstanke om större problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.
Ansvaret att dessa regler följs är: ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för ungdomarna.• Man får inte dricka alkohol under resor, läger eiler andra av sällskapet organiserade aktiviteter där ungdomar deltar.• Man får inte komma berusad till träning, tävling eller när man representerar sällskapet. Man får inte dricka alkohol, än mindre uppträda berusad i sällskapets kläder.På fester där det kan förekomma alkohol måste föräldrar godkänna om ungdomarna får delta eller att målsman deltar.Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av sällskapets ledare och/eller förtroendevalda gör vi på följande sätt:
• Enskilt samtal.
• Erbjuder hjälp och stöttning.
• Om inget av ovanstående hjälper kan uppdraget fråntas den berörde
Ansvaret för att dessa regler följs har i första hand sällskapets styrelse.Förhållningssätt NARKOTIKA & DOPINGPREPARAT:Falkenbergs Båtsällskap tillåter inte under några som helst omständigheter att någon av sällskapets medlemmar brukar narkotika eller dopingpreparat,
Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar använder narkotika eller dopingpreparat handlar sällskapet på följandes sätt:• Omgående ett samtal med berörd person. Om den berörde är ungdom, kontaktas även målsman.
• Kontakt tas även med sociala myndigheter och polis.
• Kontakt med riksförbund. (Gäller endast doping).Utifrån dessa samtal som grund bestämmer klubben konsekvenser för den berörde, gällande Sällskapets intressen.
Ansvaret för att dessa regler följs har i första hand sällskapets styrelse. Denna drogpolicy skall anslås på klubbens hemsida och anslagstavla samt att varje medlem informeras om denna policy. Personlig information vid nyrekrytering samt påminnelse i samband med förtroendeuppdrag som ledare eller annan angelägenhet inom sällskapet.
fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg