Om föreningen

Falkenbergs Båtsällskap är en ideell sammanslutning av människor som är intresserade av båtsport och sjöliv i dess olika former. Föreningen bildades 1969 och är ansluten till Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen. Medlemskap kan sökas av alla och medlem är juniormedlem t.o.m. det år han fyller 19 år och därefter seniormedlem.

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Under styrelsen finns tre sektioner som handhar sina speciella områden. Dessa sektioner är husgruppen, sub-lift- och hamnsektionen.

Föreningen äger en klubbstuga med servicebrygga. I anslutning härtill finns tillgång till el, telefon, vatten, dieselolja, mastkran, sjösättningsramp, dusch och toaletter samt sugtömning av båttoalett. Klubbstugan hålles öppen under sommarsäsongen dagligen kl. 18–21 (under högsäsong till kl. 22) samt dessutom lörd–sönd kl. 10–12. Öppethållandet skötes av klubbens medlemmar genom veckovis jourtjänst. Praktiskt fungerar det så att några medlemmar delar på en vecka och det blir då ej mer än två eller tre kvällar som medlemmar behöver ställa upp.

Medlem som så önskar kan mot en depositionsavgift erhålla en egen nyckel till klubbstugan.

Samtliga småbåtsplatser på Ätrans södra sida ägs av klubben som också arrenderar mark och vattenområden i anslutning till dessa. Båtägare kan genom klubben hyra båtplats till för året fastställt pris.

Klubben bedriver också gästhamnsverksamhet genom att båtägarna, vid de bryggor som ligger närmast klubbstugan, upplåter sina båtplatser till gästbåtar när de själva ej använder platsen, t.ex. på semestern. Gästbåtsavgiften erlägges i betalautomat vid klubbhusets entré.

Falkenbergs Båtsällskap arbetar med det allmännyttiga syftet att bereda alla intresserade möjligheten att satsa på båtlivet som rekreation, friluftsliv och familjeaktivitet.
Vi hälsar därför alla båtintresserade välkomna som medlemmar i klubben.

Styrelsen