Miljö och Avfallsplan samt checklista
för egenkontroll för Falkenbergs Båtsällskap

Sammanfattande notering:

(Planen är en anpassning av ett exempel på Miljö o Avfalsplan från SBU. Det mesta är helt i
överensstämmelse med hur vi arbetar inom Båtsällskapet men vi saknar en sammanfattande plan
som är tydlig. Avsikten är självfallet att ha en tydlig vägledning för våra medlemmar men även en
tydlig deklaration mot myndigheter, massmedia m.m. i de fall det krävs.)

Fritidslivet på sjön med våra båtar är en värdefull del av våra liv som ger rekreation och mycket
glädje men fritidsbåtar ger även en påverkan på miljön i hamnar och ute till sjöss. Vi måste
gemensamt sträva efter att vårt båtliv skall orsaka så liten skadlig miljöpåverkan som det är möjligt.

För att säkerställa detta gäller inom Falkenbergs Båtsällskap:

• Sällskapets miljösamordnare svarar för ett en årlig egenkontroll genomförs, enligt beslutad checklista, för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller gällande krav.

Medlemmar och övriga som nyttjar båtklubbens anläggningar är skyldiga:

• att hålla sig informerade om Båtsällskapets stadgar, regler och verksamhet via tillgängliga informationskanaler såsom klubbens hemsida, utskickade brev och skrivelser, klubbens anslagstavla m.m.

• att följa Båtsällskapets stadgar, ordningsregler samt övriga anvisningar från sällskapets funktionärer.

• att, utöver Båtsällskapets regler och anvisningar, följa gällande lagstiftning och kommunala föreskrifter avseende miljö.

Som ett förtydligande gäller, för Falkenbergs Båtsällskap, följande:

• Vid användning av kemikalier och andra produkter, för båtvård och för våra användning av båtarna, välja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan samt att vi följer aktuella säkerhetsföreskrifter och andra anvisningar.

• Vår Miljöbod är en service för att ta hand om farligt avfall och vanligt brännbart avfall från vårt båtliv. Grovsopor skall du själv ta hand om och lämna på kommunens avfallsanläggning.

• Oljerester, och spillolja vid oljebyten, skall samlas upp och lämnas i avsedda fat i Miljöboden vid klubbhuset

• Oljefilter och oljeabsorbenter skall läggas i avsedda fat i Miljöboden.

• Glykol från kylsystem skall hanteras så att det kan samlas upp och lämnas i avsedda kärl i Miljöboden

• Färgburkar med kvarvarande färg, dunkar med lösningsmedel etc. skall ställas på avsedd plats i Miljöboden. Helt tomma burkas skall läggas i behållaren för Metall-emballage.

Penslar, färgrullar och andra verktyg skall du själv ta hand om och lämna till kommunens avfallsanläggning.

• Batterier kan ställas i Miljöboden på avsedd och skyltad plats.

• Botten av båten skall alltid spolas av på spolplattan. Detta gäller även om du tar hem båten för vinterförvaring.

• När du arbetar med skrapning, slipning och målning – täck marken, se till att du inte spiller och tag hänsyn till dina båt-grannar. De vill inte ha ditt damm och spill på sina båtar.

• Gammal bottenfärg skall skrapas bort, inte blästras eller slipas. Detta skall göras när det är vindstilla. Marken SKALL täckas och alla skraprester samlas upp. Det finns kärl i Miljöboden där du kan lämna det.

• Överväg hur mycket du behöver bottenmåla. I många fall behöver du inte måla varje år och kanske inte hela botten. Tar du upp båten på trailer så behöver du inte måla med bottenfärg alls. Ju mindre vi bottenmålar desto mindre gift sprider vi i vattnet men helt och hållet kan vi inte utesluta målningen.

• Avser du att blästra båtbotten så måste du anlita en godkänd entreprenör som kan samla upp allt blästerdamm. Kontakta miljösamordnaren för rådgivning.

• Har du anledning att misstänka att din båt varit målad med TBT-bottenfärg, antingen av dig själv eller innan du köpte båten, så skall den saneras. Tag kontakt med Båtsällskapets miljösamordnare för rådgivning.