INTEGRITETSPOLICY

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

(nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

Falkenbergs Båtsällskap
Org. nr: 849000-2618
Gröningevägen 3
311 42 Falkenberg

Klubben har som ändamål att bedriva verksamhet runt aktivt båtliv i och kring föreningens lokaler och till sjös i enlighet med sina stadgar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. skolverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter och båtplatsavgifter m.m.).

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i klubben

● Föreningsadministration

● Deltagande i klubbens skolverksamhet

● Sammanställning av statistik och uppföljning

● Utbildningar arrangerade av klubben

● Kontakt med medlem

Besök på vår hemsida

● Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Adressuppgifter (post- och e-postadress) överförs till Svenska Båtunionen för användning i distribution av tidningen Båtliv och annan relevant information

Om du åtar dig funktionärsuppdrag i klubben delas dina kontaktuppgifter med externa partners, t ex andra båtorganisationer och leverantörer, när det

är relevant för ditt uppdrag.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom klubbens verksamhet.

Ändamål med behandling                                                                Laglig grund

Hantering av medlemskap i klubben                                             Avtal och intresseavvägning

Föreningsadministration                                                                  Avtal och intresseavvägning

Deltagande i klubbens skolverksamhet                                         Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning                             Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av klubben                                            Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med klubben                                                                         Intresseavvägning

Besök på vår hemsida                                                                         Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier             Intresseavvägning och ibland samtycke

Kontakt med associerade organisationer                                       Intresseavvägning

Kontakt med leverantörer                                                                 Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i klubben har flera rättigheter som du bör känna till.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Bland annat den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. Detta beskrivs i denna integritetspolicy.

Information ska lämnas av klubben både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

● Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

● Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

● Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

● Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

● Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till korrigering

Klubben måste korrigera felaktiga uppgifter på begäran av dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få sina uppgifter flyttade. Uppgifterna ska då göras tillgängliga i en fil i digitalt format som kan läsas av vanliga system, t.ex. xml.

Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dina personuppgifter.

Rätt att begränsa direktmarknadsföring

Du har rätt att begränsa vilka personuppgifter som behandlas av företag med syfte till riktad, personifierad marknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Om du vill veta mer

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Falkenbergs Båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Falkenbergs Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Falkenbergs Båtklubb genom att kontakta oss på [ info@utansjobatklubb.se ] . Medlemskapet i Falkenbergs Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Falkenbergs Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål.
De personuppgifter som vi behandlar om dig är [ medlemsnr ], [ namn ], [ personnummer ], [ adress ], [ e-postadress ] och [ telefonnummer ] .

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Falkenbergs Båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Falkenbergs Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Falkenbergs Båtklubb ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Falkenbergs Båtklubb IT-system. Dina  personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Falkenbergs Båtklubb samarbetar med för nödvändig behandling förFalkenbergs Båtklubb räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Skivfabriken för tryck och framtagande av medlemskort. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till [Postnord] för utskick av medlemsnyheter. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som [ Mellansvenska Båtförbundet ] och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Falkenbergs Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Falkenbergs Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till [ register@utansjobatklubb.se ] . Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Falkenbergs Båtklubb medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.